رفتن به مطلب

انجمن های استاد عربی

آموزش ایمپورت از فایل اکسل به دیتابیس و اکسپورت از دیتابیس به فایل اکسل


Recommended Posts

با سلام خدمت دوستان عزیز

 

در این آموزش نحوه ایمپورت کردن از فایل اکسل به دیتابیس و اکسپورت کردن از دیتابیس به فایل اکسل را خدمت شما دوستان ارائه میکنم .

 

 توضیحات : 

 

کدها در محیط localhost نوشته شده است .

در این آموزش جهت خواندن و نوشتن فایل اکسل از کلاس PHPExcel استفاده شده است .

 

در این آموزش همچنین خواهید آموخت :

 • روش های ارسال اطلاعات از طریق متدهای  POST و GET 
 • نحوه آپلود فایل و ذخیره در سرور 
 • روش دانلود فایل توسط مرورگر 
 • تولید کد خطای مناسب برای کاربر
 • سوییچ بین صفحات مختلف با تگ A
 • ارسال اطلاعات بین صفحات مختلف توسط متد GET

 

 

 

 

ساخت دیتابیس

 

ابتدا یک دیتابیس با نام db در phpmyadmin ایجاد کرده و کد اسکریپت زیر را جهت ساخت جدول مربوطه در تب sql کپی و آنرا اجرا میکنیم (go)

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.1.12
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Jan 21, 2018 at 06:02 AM
-- Server version: 5.6.16
-- PHP Version: 5.5.11

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Database: `db`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `tbl_test`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tbl_test` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `first_name` varchar(150) COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL,
 `last_name` varchar(150) COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL,
 `email` varchar(150) COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL,
 `birthday` varchar(150) COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL,
 `city` varchar(150) COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL,
 `country` varchar(150) COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL,
 `address` varchar(150) COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_persian_ci AUTO_INCREMENT=6 ;

--
-- Dumping data for table `tbl_test`
--

INSERT INTO `tbl_test` (`id`, `first_name`, `last_name`, `email`, `birthday`, `city`, `country`, `address`) VALUES
(1, 'alireza', 'azadi', 'a_azadi1984@yahoo.com', '1984', 'bandar abbas', 'iran', 'golshahr'),
(2, 'hassan', 'bahrami', 'h.bahrami@gmail.com', '1989', 'bandar abbas', 'iran', 'golshahr'),
(3, 'mohamad', 'beiranvand', 'm.beiranvand@yahoo.com', '1989', 'bandar abbas', 'iran', 'unknow'),
(4, 'mohsen', 'safari', 'm.safari@yahoo.com', '1985', 'bandar abbas', 'iran', 'unknow');

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;

فایل کانکشن : 

 

بعد از ایجاد جدول tbl_test یک فایل بنام cnn.php ایجاد کرده و کدهای زیر را درون آن کپی میکنیم . این فایل ارتباطمون را با دیتایس برقرار میکنه .

 

نکته : بجای نام کاربری و پسورد در کد زیر نام کاربری و پسورد دیتابیس خودتون رو قرار دهید .

<?php

date_default_timezone_set("Asia/Tehran");

$host = 'localhost';
$db_name = 'db';
$db_user = 'نام کاربری دیتابیس';
$db_pass = 'پسورد دیتابیس';


$pdo = new PDO("mysql:host={$host};dbname={$db_name}", $db_user, $db_pass);


?>

فایل واسط برای آپلود فایل توسط کاربر جهت ایمپورت 

 

یک فایل با نام import.php ایجاد و کدهای زیر را در آن کپی میکنیم

 

این فایل واسط کاربریمون برای آپلود فایل توسط کاربر و خواندن فایل فوق و ایمپورت (وارد کردن)  آن به دیتابیس هست

<?php
	if(isset($_GET['template']))
	{
		$file = './template.xlsx';

		header("Content-type:application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet");		
		header("Content-Disposition: attachment; filename=". basename($file));
		header("Content-Length: " . filesize($file));
		header("Pragma: no-cache");
		header("Expires: 0");
		readfile( $file );
	}
?>
	
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="Description" content="import to excel">
<meta name="Keywords" content="import, xlsx, excel">
<meta name="author" content="a.azadi">

	
<title>Untitled Document</title>


<style>
	
	*{margin: 0;padding: 0;}
	
	.container{ margin: auto;position: absolute;top: 0;bottom: 0;left: 0;right: 0;width: 50%;height: 40%;}
	
	#imp_sec form{line-height: 25px;}
	
	a{text-decoration: none;}
	
</style>

</head>

<body>


	
<div class="container" >
	
	<div id="imp_sec">

		<div style="text-align: center;">
		<?php
			if(isset($_GET['code']))
			{
				$msg = '';
				switch($_GET['code'])
				{
					case 100:

						$msg = 'file import successfully';							
						break;

					case 110:

						$msg = 'error : unknow error in upload file';							
						break;

					case 120:

						$msg = 'error : file extension is not valid';
						break;


					case 130:

						$msg = 'error : file size is not valid / maximum 5mb';
						break;

					case 140:

						$msg = 'error : File not uploaded';
						break;

					case 150:

						$msg = 'error : File not uploaded';
						break;

					case 200:

						$msg = 'error : the excel library not found';
						break;

					case 210:

						$msg = 'error : input file name is not valid';
						break;

					default:

						$msg = 'error : unknow error';
						break;							

				}

				$color = ($_GET['code'] == 100) ? '#008000' : '#f00';
				echo "<p style='color:{$color};padding:20px 10px;font-size:18px;text-transform: capitalize;'>{$msg}</p>";
			}			
		?>
		</div>

		<fieldset style="border-radius: 4px;padding: 0 10px;">
			<legend style="padding: 0 10px;">import from file</legend>

			<form action="run_import.php" method="post" enctype="multipart/form-data" name="frm_imp" style="padding: 40px 25px;">

				<span style="color: #f00;font-size: 12px;line-height: 35px;">Allowed files : xls , xlsx</span>

				<div>
					<input type="file" name="file">
				</div>

				<a href="?template=1">template</a>

				<div style="float: right;margin-top: 15px;">
					<button style="padding:2px 10px;">Import</button>
				</div>

			</form>

		</fieldset>

	</div>

	<div style="float: right;">
		<a href="export.php" style="padding:0 10px; " >goto export to file</a>
	</div>
	
</div>
	
</body>

<script>
	
</script>
	
</html>

فایل دریافت و خواندن فایل کاربر و دستورات ذخیره سازی

 

یک فایل با نام run_import.php ایجاد و کدهای زیر را در آن قرار میدهیم .

<?php

require_once('cnn.php');

$excel_library_path = 'PHPExcel/Classes/PHPExcel/IOFactory.php';

if( ! file_exists($excel_library_path))
{
	header('Location:import.php?code=200');
	exit();
}

require_once($excel_library_path);


if ( ! isset($_FILES['file']))
{
	header('Location:import.php?code=210');
	exit();
}


$file = $_FILES['file'];

$file_name = $file['name'];
$file_type = $file['type'];
$file_err = $file['error'];
$file_size = $file['size'];
$file_tmp = $file['tmp_name'];


if($file_err)
{
	header('Location:import.php?code=110');
	exit();
}


$ext = pathinfo($file_name, PATHINFO_EXTENSION);
$ext = strtolower($ext);


if( ! in_array($ext, array('xls','xlsx')))
{
	header('Location:import.php?code=120');
	exit();		
}


if($file_size > 50000)
{
	header('Location:import.php?code=130');
	exit();		
}


$target_dir = "uploads/";
$target_file = $target_dir . basename($file_name);


$valid = true;
if( ! is_dir($target_dir))
{
	$valid = mkdir($target_dir,'0755');
}


if ( ! ($valid && move_uploaded_file($file_tmp, $target_file)))
{
	header('Location:import.php?code=140');
	exit();
}


$file = $target_file;


$objPHPExcel = PHPExcel_IOFactory::load($file);

$sheet = $objPHPExcel->getSheet(0);

$total_rows = $sheet->getHighestRow();

$total_columns = $sheet->getHighestColumn();


$fields = array('first_name' , 'last_name', 'email', 'birthday', 'city', 'country', 'address');


$sql = "insert into tbl_test ";

$sql .= '(`'.implode('`,`' , $fields).'`)';

$sql .= 'values ('.rtrim(str_repeat('?,', count($fields)), ',').')';


$stmt = $pdo->prepare($sql);


$error = false ;

for($row = 2; $row <= $total_rows; $row++)
{	
	$row_data = $sheet->rangeToArray('A' . $row . ':' . $total_columns . $row, NULL, TRUE, FALSE);
	
	$res = @$stmt->execute($row_data[0]);
	
	if( ! $res)
	{
		$error = true;
	}
	
}

unlink($target_file);


if($error)
{
	
	header('Location:import.php?code=150');
	exit($res);
}


header('Location:import.php?code=100');
exit();


?>

فایل واسط نمایش اطلاعات درون دیتابیس 

 

یک فایل با نام export.php ایجاد کرده و کدهای زیر را درون آن کپی میکنیم

 

این فایل اطلاعات درون جدول tbl_test که ایجاد کردیم را نمایش ودر صورت نیاز از آن خروجی اکسل میگیریم 

<?php require_once('cnn.php'); ?>
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="Description" content="export to excel">
<meta name="Keywords" content="export, xlsx, excel">
<meta name="author" content="a.azadi">


<title>Untitled Document</title>


<style>
	
	*{margin: 0;padding: 0;}
	
	html,body
	{
	  margin:0;
	  padding:0;
	  height:100%;
	}
	
	.header{width: 100%;background-color: #B7C4ED;height: 50px;}
	
	
	.container{ margin: auto;position: absolute;top: 0;bottom: 0;left: 0;right: 0;width: 80%;height: 90%;}
	
	
	.footer{width: 100%;background-color: #B7C4ED;height: 50px;}
	
	.tbl{table-layout: fixed;border-collapse: collapse;}
	.tbl td, .tbl th {border: 1px solid #333;height: 25px;line-height: 25px; text-align: center;padding: 0 5px;white-space: nowrap;}
	.tbl thead tr:nth-child(1){background-color: #CFBCFF;}
	.tbl tbody tr:nth-child(even){background-color: #f4feff;}
	.tbl tbody tr:nth-child(odd){background-color: #fffded;}
	
	.tbl th {color:#1D4B7B;text-transform: capitalize;}
	
	
	a{text-decoration: none;text-transform:capitalize; }
	
</style>

</head>

<body>

<div class="container">
	
	
	<div style="padding: 40px;">
		
		<table class="tbl">
			
			<?php 

				$stmt = $pdo->prepare('select * from tbl_test');

				$stmt->execute();

				$res = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_OBJ);
			?>
			
			<?php if($res){ ?>
			
				<thead>
					<tr>
						<th style="width: 3%;">row</th>
						<th style="width: 12%;">first name</th>
						<th style="width: 12%;">last name</th>
						<th style="width: 17%;">email</th>
						<th style="width: 12%;">birthday</th>
						<th style="width: 12%;">city</th>
						<th style="width: 10%;">country</th>
						<th style="width: 22%;">address</th>												
					</tr>
				</thead>
					
				<tbody>		
			
				<?php foreach($res as $key => $val){ ?>

					<tr>
						<td><?php echo ++$key; ?></td>
						<td><?php echo $val->first_name; ?></td>
						<td><?php echo $val->last_name; ?></td>
						<td><?php echo $val->email; ?></td>
						<td><?php echo $val->birthday; ?></td>
						<td><?php echo $val->city; ?></td>
						<td><?php echo $val->country; ?></td>
						<td><?php echo $val->address; ?></td>					
					</tr>
			
				<?php } ?>
				
				</tbody>
			
			<?php } ?>
			
		</table>
			
		<div>				
			<div style="float: left;padding:5px;"><a href="run_export.php">export excel</a></div>
			<div style="float: right;padding:5px;"><a href="import.php">goto import from file</a></div>
		</div>
	
	</div>
	
	
</div>


</body>

<script>
	
</script>

</html>

فایل خواندن اطلاعات از دیتابیس و ذخیره در فایل اکسل و دانلود توسط مرورگر

 

یک فایل با نام run_export.php ایجاد کرده و کدهای زیر را درون آن کپی میکنیم

<?php

require_once('cnn.php');
require_once('PHPExcel/Classes/PHPExcel.php');
require_once('PHPExcel/Classes/PHPExcel/IOFactory.php');$obj_excel = new PHPExcel();

$obj_excel->getProperties()->setCreator("a.azadi")
							 ->setLastModifiedBy("a.azadi")
							 ->setTitle("this a test")
							 ->setSubject("create excel")
							 ->setDescription("description of file.")
							 ->setKeywords("xlsx - xls");
$active_sheet = $obj_excel->setActiveSheetIndex(0);


$stmt = $pdo->prepare('select * from tbl_test');
$stmt->execute();
$data = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_OBJ);$active_sheet->setCellValue('A1', 'Row');
$active_sheet->setCellValue('B1', 'first_name');	
$active_sheet->setCellValue('C1', 'last_name');	
$active_sheet->setCellValue('D1', 'email');	
$active_sheet->setCellValue('E1', 'birthday');	
$active_sheet->setCellValue('F1', 'city');	
$active_sheet->setCellValue('G1', 'country');	
$active_sheet->setCellValue('H1', 'address');


$i = 1;
foreach($data as $val)
{
	$i++;
	
	$active_sheet->setCellValue('A'.$i, $val->id);
	$active_sheet->setCellValue('B'.$i, $val->first_name);
	$active_sheet->setCellValue('C'.$i, $val->last_name);
	$active_sheet->setCellValue('D'.$i, $val->email);
	$active_sheet->setCellValue('E'.$i, $val->birthday);
	$active_sheet->setCellValue('F'.$i, $val->city);
	$active_sheet->setCellValue('G'.$i, $val->country);
	$active_sheet->setCellValue('H'.$i, $val->address);
	
}


$file = 'excel'.date("Y_m_d__H_i_s").'.xlsx';

$objWriter = PHPExcel_IOFactory::createWriter($obj_excel, 'Excel2007');
$objWriter->save($file);
header("Content-type: application/octet-stream");
header("Content-Disposition: attachment; filename=". basename($file));
header("Content-Length: " . filesize($file));
header("Pragma: no-cache");
header("Expires: 0");


readfile( $file );

unlink($file);

?>

لازم به ذکر است که در کنار فایل های بالا می بایستی فولدر phpExcel که حاوی کلاسهای مرتبط برای خواندن و نوشتن فایلهای اکسل میباشند را در کنار فایل های گذاشت تا کدها به درستی اجرا شوند 

 

نکته : فایل های فولدر phpExcel (کلاس ها) توسط برنامه نویسان حرفه ای نوشته شده اند 

 

اینجانب فقط فایل های قسمت بالا را کدنویسی کردم 

 

در پایان ، کدهای کامل پروژه رو واستون آپلود کردم ، امیدوارم توانسته باشم خدمتی در زمینه پیشرفت برنامه نویسی تحت وب برای شما عزیزان ارائه داده باشم.

project.zip

Link to post
 • 6 سال بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این تاپیک...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

در حال بارگذاری
×
×
 • اضافه کردن...